موج ساز 14 وات سوبو – SOBO Super wave maker WP300

۱۶۵,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان

موج ساز 12 وات سوبو – SOBO Super wave maker WP200

۸۳,۰۰۰ تومان

موج ساز 25 وات سوبو – SOBO Super wave maker WP800

۲۱۰,۰۰۰ تومان ۱۶۵,۰۰۰ تومان

موج ساز 3 وات سوبو – SOBO Super wave maker WP50

۶۰,۰۰۰ تومان

موج ساز 6 وات سوبو – SOBO Super wave maker WP100

۷۰,۰۰۰ تومان